Dotace na zateplení domu - Co jsou oprávněné náklady pro čerpání dotace

  •  
  •  

Častou otázkou stavebníků, kteří mají zájem zateplovat svůj dům a čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám je, "Co vše lze započítat do oprávněných nákladů, na které se dotace vztahuje"?

 

Koncem září vydal fond MŽP novou zprávu, kde informuje o rozšíření nárokovatelných položek souvisejících se zateplením obálky budovy. Níže najdete informace týkající se tohoto rozšíření.

 

Jedná se o velmi pozitivní informaci, která má zvýšit zájem občanů vlastnících starší dům a podpořit jejich záměr dodatečného zateplení s co nejvyšší možnou dotační částkou.

 

 

  • Které další položky lze počítat jako oprávněný dotační náklad?
  • Jaké jsou náležitosti Soupisu provedených prací po realizaci zateplení?
  • Jaké náležitosti má mít faktura?

 

Pokud jste podávali žádost v oblasti podpory A, patří mezi způsobilé výdaje všechny výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedená na obálce budovy, ale také výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření. To znamená, že mezi způsobilé výdaje můžete také zahrnout např. zateplení atik, soklů, obvodových konstrukcí mimo vytápěnou zónu, ale přímo na ně navazujících, výměnu sklepních oken, tedy i opatření, která jsou mimo hranice obálky budovy a nelze je zahrnout do dotovaných ploch, ale přispívají ke snížení energetické náročnosti vašeho domu.

 

V případě žádosti v oblasti podpory B jsou způsobilé výdaje spojené s výstavbou rodinného domu.  Nepatří mezi ně výdaje na úpravu pozemku, oplocení kolem domu, pořízení vnitřního vybavení a výdaje na samostatně stojící části domu (např. garáže).

 

Při výměně nevyhovujících zdrojů tepla, tedy oblasti podpory C.1 a C.2,  lze mezi způsobilé výdaje zařadit např. výdaje na výstavbu nového či vyvložkování stávajícího komína.

 

Vše, co lze zařadit mezi způsobilé výdaje, a to, jaké náležitosti má mít faktura a soupis provedených prací, naleznete v metodickém pokynu Náležitosti faktury


 

Pokud zvažujete zateplovat svůj dům a chcete čerpat dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám, doporučuji Vám zajímavý článek s videi, kde dostanete opravdu všechny důležité informace.

 

 

 

Hezký den, Roman Studený