Dotace Nová zelená úsporám pokračuje v roce 2014

  •  
  •  

HLEDÁTE DODAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STAVEBNÍCH PRACÍ, KTEŘÍ SE POSTARAJÍ O DOTACE OD A-Z?

Pište prosím na info@zatepleni-fasad.eu

Volejte prosím na 776 188 359.  

 

Dne 6. ledna 2014 nabyla účinnosti Směrnice č. 1/2014 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám.

 

Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy

 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech.

 

1. HARMONOGRAM VÝZVY

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2014

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu http://www.nova-zelenausporam.cz


 2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

 

3. OBLAST PODPORY

V rámci Výzvy jsou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Přílohách II Směrnice):

1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

 

4. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Pro Výzvu je alokováno nejvýše 1 900 000 000 ,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých). 

 

5. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Soulad projektového záměru s cíli Podprogramu RD a podmínkami uvedenými ve Směrnici, jejích Přílohách a specifikovanými ve Výzvě.

2. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu.

3. Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě.

 

6. FINANČNÍ PODPORA

Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na reprodukci majetku, ve znění pozdějších předpisů a dle pokynu Ministerstva financí č. R – 2010, dále v souladu se Směrnicí a jejími Přílohami.

 

7. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz.

 

8. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ

1. Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond) provede kontrolu podané žádosti z hlediska úplnosti, formální správnosti a souladu s podmínkami Podprogramu RD.

2. U předložených žádostí o podporu, které nesplní požadavky na úplnost, formální správnost a soulad s podmínkami Podprogramu RD, bude další administrace ukončena.

3. Žádosti, které splní požadavky na úplnost, formální správnost a soulad s podmínkami Podprogramu RD, budou předloženy k posouzení Radě Fondu.

4. Na základě doporučení Rady Fondu provede Fond akceptaci či neakceptaci žádosti, o které písemně vyrozumí žadatele o podporu.

5. Žadatel doloží doklady stanovené v Příloze č. II/7 pro závěrečné vyhodnocení žádosti.

6. U žádostí, kde nejsou v průběhu závěrečného vyhodnocení zjištěny nedostatky, vydá správce programu (MŽP) Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registraci akce a stanovení výdajů.

7. Proces administrace je dále podrobněji uveden v Příloze č. II/5 Směrnice.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

Dokumenty a směrnice k dotačnímu programu Nová zelená úsporám a aktuální výzvě lze stáhnout ZDE.

 

S pozdravem Roman Studený.