Zkratky v terminologii zateplovacích systémů

  •  
  •  

VKZS - vnější kontaktaktní zateplovací systém
KZS - kontaktní zateplovací systém
EPS-F -  pěnový polystyren
XPS -  extrudovaný polystyren
MW -  minerální vlna
ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems
(jedná se o aglickou zkratku pro VKZS v anglicky psaných dokladech a předpisech)
ETAG -  řídící pokyny pro evropské technické schválení

Základní nátěr
- zabezpečuje spolupůsobení povrchové vrstvy a s podkladní (výztužnou nebo vyrovnávací)
vrstvou.

Základní vrstva - vrstva zajišťující vyztužení a rovinnost ETICS před prováděním konečné povrchové úpravy, je
složena z výztužné vrstvy, nebo z výztužné vrstvy a vyrovnávací vrstvy.

Výztužná vrstva - část základní vrstvy ETICS, která zabezpečuje přenos zatížení z povrchové úpravy
a eliminuje deformace vznikající v důsledku objemových změn a mechanického namáhání
způsobeného vnějšími silami. Skládá se z výztužné malty, do které je vtlačena výztužná síťka.

Vyrovnávací vrstva - část základní vrstvy ETICS, zajišťující v případě nutnosti potřebnou rovinnost
pro provádění dalších vrstev.

Tepelně izolační vrstva - část ETICS vytvořená z tepelně? izolačního materiálu (polystyren, minerální vlna).

Lepicí (kotvící) vrstva – vrstva zajišťující prostřednictvím lepicího tmelu trvalé spojení tepelného izolantu
s podkladem

Podklad pro ETICS - povrch stavebního prvku na nějž se uplatnuje ETICS.

Příslušenství ETICS - materiály a prvky pro provádění ETICS nezahrnuté v základní skladby systému.

Strukturování omítky - vytváření konečného vzhledu omítky tvarováním jejího povrchu.

Světelná odrazivost konečné povrchové úpravy (koeficient HBW) - podíl z dopadající světelné energie na
vnější povrch ETICS, který se od tohoto povrchu odráží, [ %].

Stavební dokumentace - dokumentace zpracovaná pro dodávku a provedení ETICS, kterou obvykle zajišťuje
dodavatel. Musí být v souladu s dokumentací ETICS a s projektovou dokumentací.

Dokumentace ETICS - dokumentace ETICS dodávaná výrobcem – (např. Technologický předpis pro vnější
kompozitní tepelně izolační systémy Baumit, technické a bezpečnostní listy jednotlivých výrobků, Prohlášení o
shodě).

Zhotovitel ETICS - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění ETICS, která ETICS zabudovává do
stavby.

Kontrolní a zkušební plán - plán, kontrolních, zkušebních a přejímajících činností ověřující podklad pro ETICS,
samotný ETICS a jeho provádění.